Anima Denmark

Anima is a Danish animal welfare association

Be the first to review

Anima er en dansk dyreværnsforening, som blev stiftet i 2000. Vi arbejder for, at dyr skal respekteres, ikke mishandles. Dette gælder uanset om det handler om kæledyr, landbrugsdyr, pelsdyr, forsøgsdyr eller dyr i underholdning.

Anima sætter ind, hvor der er et behov og vi arbejder målrettet for at opnå konkrete resultater for dyrene. Vi har fokus på at påvirke både politikere, virksomheder og forbrugere. Animas fornemmeste opgave er at være en stemme for dyrene, da de ikke kan tale for sig selv.

Mål os på resultaterne
Holdning er vigtigt. Handling er endnu vigtigere. Derfor vil vi i Anima meget gerne måles på vores resultater. Her er 5 af vores milepæle gennem tiden:

– Forbud mod hunde- og kattepels i Danmark
– Stop for dyreforsøg til kosmetik i hele EU
– Foie gras ud af alle danske supermarkeder
– EU-flertal for at fjerne støtte til tyrefægtning
– Forbud mod rævefarme i Danmark

Alle kampagner vi har startet er vundet, simpelthen fordi vi ikke giver op, også selvom vi skal bruge lang tid på at nå vores mål. På denne side kan du se en detaljeret oversigt over vores resultater.

Hvem er vi?
Anima har en stærkt engageret medarbejderstyrke. Vi tror på at høj motivation og arbejdsglæde koblet med viden og erfaring skaber store resultater. Her kan du møde en del af Anima-staben:

Joh Vinding, direktør
Thorbjørn Schiønning, kommunikationschef
Lina Lind Christensen, kampagnechef
Veo Andersen, kampagne og kommunikation
Rikke Poder, kampagne og medlemsservice
Susanne Hindberg, kampagne og medlemsservice

Samarbejde er vejen frem
Hvis vi skal opnå store resultater, skal vi samarbejde bredt. Således er Anima en del af DOSO, som er den samlende organisation for landets dyreværnsorganisationer. Vi er også en del af sammenslutningen Fur Free Alliance. Derudover samarbejder Anima med udenlandske foreninger i relation til bl.a. landbrugsdyr, dyr i underholdning og dyreværnsarbejde i Kina.

Økonomi – vi knokler for hver en krone

Hos Anima vil vi gerne strække hver en krone så langt som overhovedet muligt. Det betyder at 94% af de penge vi får ind går direkte til vores arbejde for dyrene. Kun 6% anvendes til administration.

 

Vi kan alle gøre en stor forskel ved at skære ned på eller helt udelukke animalske produkter. Det gavner ikke bare dyrene, men kan også have en positiv betydning for din og planetens sundhed.

Hvad har Bill Clinton, Natalie Portman, Ellen DeGeneres, Ellie Goulding, Joaquin Phoenix og Sys Bjerre til fælles? De har alle byttet kød og animalske produkter ud med plantefødevarer.


Anima is a Danish animal welfare association, founded in 2000. We work for animals to be respected, not to be maltreated. This applies regardless of whether it is about pets, farm animals, fur animals, experimental animals or animals in entertainment.

Anima sets where there is a need and we work targeted to achieve concrete results for the animals. We focus on influencing both politicians, businesses and consumers. Animas most important task is to be a voice for the animals as they can not speak for themselves.

Measure us on the results
Attitude is important. Action is even more important. Therefore, in Anima, we would like to measure our results. Here are 5 of our milestones over time:

– Ban on dog and cat games in Denmark
– Stop animal testing for cosmetics throughout the EU
– Foie gras out of all Danish supermarkets
– EU majority to remove bullfighting aid
– Ban on foxes in Denmark

All the campaigns we have started have been won, simply because we do not give up, even though we need a long time to reach our goals. On this page you can see a detailed overview of our results.

Who are we?
Anima has a strong committed staffing force. We believe that high motivation and job satisfaction coupled with knowledge and experience creates great results. Here you can meet part of the Anima staff:

Joh Vinding, Director
Thorbjørn Schiønning, Communications Manager
Lina Lind Christensen, Campaign Manager
Veo Andersen, campaign and communication
Rikke Poder, campaign and member service
Susanne Hindberg, campaign and member service

Cooperation is the way forward
If we are to achieve great results, we must cooperate widely. Thus, Anima is a part of DOSO, which is the unifying organization for the country’s animal welfare organizations. We are also part of the Fur Free Alliance. In addition, Anima cooperates with foreign associations in relation to, among other things, farm animals, animals in entertainment and animal welfare work in China.

Economy – we knock for every penny

At Anima we would like to stretch every penny as far as possible. This means that 94% of the money we receive comes directly to our work for the animals. Only 6% are used for administration.

 

We can all make a big difference by cutting down or completely excluding animal products. It not only benefits the animals, but it can also have a positive impact on your and the planet’s health.

What have Bill Clinton, Natalie Portman, Ellen DeGeneres, Ellie Goulding, Joaquin Phoenix and Sys Bjerre in common? They have all exchanged meat and animal products with plant foods.

image