Dyrenes Alliance

The Animals Alliance is a union for and by young animal lovers who work for a better world for all animals.

Be the first to review

Dyrenes Alliances principper

Problemerne med dyrevelfærd i dag – symptomer på en grundlæggende fejltagelse

Det er de færreste dyr i industrilandbruget, der nogensinde når at mærke solen på ryggen og græs under sig. I stedet lever de i store haller uden vinduer, men med metalbure, låse og andre indspærringssystemer. De når aldrig at få tilfredsstillet deres naturlige behov som at bygge rede og rode i jorden. De står hele deres liv mast sammen med andre artsfæller til den dag de for første gang indånder den friske luft: Den dag de lastes på lastvognen til slagteriet.

De lever et liv i smerte pga. for lidt plads, medicin og skader, der aldrig bliver behandlet. Herefter fragtes de i al slags vejr, der er skyld i flere dødsfald, til slagteriet, hvor de overlevende brutalt bliver slagtet.

Vi mener at de store problemer med dyrevelfærden i dansk landbrug, som vi gang på gang bliver bekræftet i er virkeligheden lige nu, er symptomer på et mere grundlæggende problem i vores samfund. Vores ide om forholdet mellem mennesker og dyr er forældet og hele vores system hvor vi underlægger andre dyr vores vilje bliver vi som samfund nødt til kritisk at genoverveje.
Dyrenes Alliances formål

I Dyrenes Alliance hjælper vi unge dyrevenner med at arbejde for en anden verden for dyr. En verden hvor de tildeles basale rettigheder og ikke kan bruges mere eller mindre efter forgodtbefindende af mennesker som tilfældet er nu.

Vi er en ideologisk, samfundsengagerende ungdomsforening, hvor grundlæggende etiske overvejelser om forholdet mellem mennesker og dyr danner fundamentet for en samlet vision for samfundet. Fundamentet for de ideer som er samlingspunkt for vores forening er i moderne tid formuleret af tænkere som Peter Singer og Tom Regan og har i dag vundet bred akademisk tilslutning. Vores idegrundlag handler om lighed, rettigheder og retfærdighed og anvendes i dag af forskellige discipliner fra jura til filosofi, neurobiologi og politologi.

Dyrenes Alliances formål er at bakke op om den sag som forener alle vores medlemmer, nemlig kampen for en bedre verden for dyr. En verden hvor de ikke bliver reduceret til produktionsenheder til gavn for mennesker, men hvor de behandles med respekt i overensstemmelse med deres iboende værdi. Vi vil en verden med lighed og retfærdighed. Den linje vi har trukket mellem mennesker og andre dyr er arbitrær og betyder at andre dyrs interesser ikke tages seriøst og slet ikke når de er i konflikt med selv trivielle menneskelige interesser.

Vi ønsker en etisk udvikling af samfundet hen imod anerkendelse af dyr som levende og sansende væsener hvilket juridisk skal komme til udtryk i dyrs basale rettigheder frem for en status som menneskers ejendom og vi styrker vores medlemmers handlekraft i deres arbejde for at tale dyrenes sag.
Vores ledende princip: Dyrs rettigheder

Vores vision for samfundet repræsenterer et skift væk fra status quo, men selvom vores bevægelse første i nyere tid er begyndt at vinde bredere opbakning bygger den på en lang intellektuel tradition der kan trækkes helt tilbage til Pythagoras og som historisk har nydt support fra mange indflydelsesrige tænkere.

 

Dyrenes Alliances Arbejde

Formålsparagraf

Vores formål er at styrke vores medlemmers handlekraft i deres arbejde for dyr.

Introduktion

Dyrenes Alliance er en forening for dig der ønsker en bedre verden for dyr og som har lyst til at møde andre der brænder for samme sag. Vi er en forening af og for unge dyrevenner og vi uddanner og styrker vores medlemmers handlekraft i deres arbejde for dyrs rettigheder.

Vi er på gaden og lave aktiviteter, afholder workshops, arrangerer foredrag og sociale arrangementer og vi har lokalforeninger over hele landet – så uanset hvor du bor kan du møde andre unge med samme interesse som dig og være med til at gøre en forskel.

Vores arbejde er den praktiske udfoldelse af vores formål, som er at støtte unge danske dyrevenner i deres arbejde for at skabe en bedre verden for dyr. Vi ønsker at uddanne og dygtiggøre vores medlemmer sådan at de kan blive endnu stærkere fortalere for dyr.

Hvad laver vi konkret

Dyrenes situation i verden i dag kræver forandring på flere niveauer af samfundet. I Dyrenes Alliance får du mulighed for at træne de nødvendige redskaber til effektivt at engagere og inspirere andre til at træffe dyrevenlige valg. Uanset om det er at blive veganer, vegetar eller at reducere sit kødforbrug, er det muligt for alle at gøre noget for at hjælpe dyr og tage skridt i den rigtige retning. Vi står sammen om visionen for et samfund med respekt for dyrs grundlæggende rettigheder. Vi vil skabe forandringen igennem stærke lokalafdelinger og dygtige medlemmer.

Vi har en stærk lokal tilstedeværelse: I alle lokalafdelinger er vores medlemmer enormt aktive og på gaden flere dage om ugen for at tale dyrenes sag. Vi får også det dyreetiske budskab igennem i pressen ved at få trykt holdninger i debatsektionen, kronikker, få budskabet igennem i medierne, laver events som pressen dækker. Ligeledes er vi aktive på sociale medier, som giver en unik mulighed for at nå ud til tusindvis som ellers ville være svære at nå. Også her er vi med til at sætte dagsordenen og præge debatten om dyrs rettigheder.

Demokrati, foreningsliv og det sociale

Som aktivt medlem i Dyrenes Alliance får du rig mulighed for at få indflydelse på arbejdet i lokalforeningerne – vi er en forening der lægger stor vægt på demokrati og medbestemmelse. Igennem engagement i lokalforeningerne har man mulighed for at præge foreningens arbejde.

Nogle støtter op som medlemmer, mange vælger også at støtte arbejdet som aktive. Vi er knyttet sammen af vores interesse i at skabe en anden verden for dyr og vi arbejder hårdt og dedikeret for at nå dertil. Vi har dog også stort fokus på sociale arrangementer og fællesskabet. Mange unge dyrevenner har et stærkt ønske om at møde ligesindede. Dyrenes Alliance er, udover alt det arbejde vi udfører, også en social platform og interessefællesskab. Vi mødes både på gaden og til workshops og til sociale arrangementer hvor vi bare hygger os og lærer andre unge at kende som har meget til fælles. Vi skaber grobund for et stærkt fællesskab og mange af vores medlemmer har fået stærke venskaber igennem foreningslivet i Dyrenes Alliance.

Vi ønsker at styrke vores tilstedeværelse overalt i Danmark sådan at ligegyldig hvor du bor kan du blive en del af en progressiv bevægelse for dyrs rettigheder og møde andre ligesindede. Så hvis du er enig i ideen om dyrs grundlæggende rettigheder og gerne vil møde andre unge dyrevenner, så er DA lige noget for dig. Sammen ændrer vi verden.


Animal Alliance Principles

The problems with animal welfare today – symptoms of a fundamental mistake

These are the fewest animals in industrial agriculture that ever feel the sun on their backs and grass beneath them. Instead, they live in large halls without windows, but with metal cages, locks and other locking systems. They never reach for satisfaction with their natural needs like building ready and riding in the earth. They are living all their lives mastering with other species, until the day they breathe the fresh air for the first time: The day they are loaded on the truck to the slaughterhouse.

They have a life in pain because of too little space, medicine and damage that are never treated. After that, they are transported in all kinds of weather, due to several deaths, to the slaughterhouse where the survivors are brutally slaughtered.

We believe that the major problems with animal welfare in Danish agriculture, which we repeatedly confirm in reality are now the symptoms of a more fundamental problem in our society. Our idea of ​​the relationship between humans and animals is obsolete and our entire system in which we impart other animals to our will we become as society has to critically reconsider.
Animal Alliance Purpose

In the Animal Alliance, we help young animal lovers to work for another world of animals. A world in which they are granted basic rights and can not be used more or less for the desirability of people as is the case now.

We are an ideological society-minded youth association, where fundamental ethical considerations about the relationship between humans and animals form the basis for an overall vision for society. The foundation for the ideas that is the focal point of our association has been formulated by thinkers like Peter Singer and Tom Regan in modern times, and today they have gained broad academic support. Our idea is about equality, rights and justice, and is used today by various disciplines from law to philosophy, neurobiology and politics.

The Animal Alliance’s purpose is to back up the matter that unites all our members, namely the struggle for a better world for animals. A world where they are not reduced to production units for the benefit of humans, but where they are treated with respect in accordance with their inherent value. We want a world of equality and justice. The line we have drawn between humans and other animals is arbitrary and means that other animal interests are not taken seriously and at all when they conflict with even trivial human interests.

We want the ethical development of society towards recognition of animals as living and sensing beings, which must legally be expressed in the animal’s basic rights rather than a status as human property and we strengthen the strength of our members in their work to speak the animals.
Our guiding principle: Animal rights

Our vision for society represents a shift away from the status quo, but although our movement, in the first instance, has begun to gain wider support, it builds on a long intellectual tradition that can be pulled back to Pythagoras and has historically enjoyed the support of many influential thinker.

 

Animals Alliance Work

Preamble


Our goal is to strengthen the strength of our members in their work for animals.

Introduction

The Animals Alliance is an association for you who wants a better world for animals and who want to meet others who burn for the same cause. We are a union of and for young animal lovers, and we educate and strengthen the strength of our members in their work on animal rights.

We are on the streets and doing activities, organizing workshops, organizing lectures and social events and we have local associations all over the country – so wherever you live you can meet other young people with the same interest as you and help make a difference.

Our work is the practical development of our purpose, which is to support young Danish animal lovers in their work to create a better world for animals. We want to educate and educate our members so that they can become even stronger advocates for animals.

What do we do in concrete terms

The animals’ situation in the world today requires change on several levels of society. In the Animals Alliance you get the opportunity to train the necessary tools to effectively engage and inspire others to make animal-friendly choices. Whether it’s becoming vegan, vegetarian or reducing its meat consumption, it’s possible for everyone to do something to help animals and take steps in the right direction. We stand together on the vision of a society respecting the fundamental rights of animals. We will create change through strong local and competent members.

We have a strong local presence: In all local departments our members are hugely active and on the street several days a week to speak the animals’ case. We also get the dietary message through the press by getting pressed opinions in the debate section, chronicles, getting the message through the media, making events that the press covers. Similarly, we are active on social media, which provides a unique opportunity to reach thousands that would otherwise be difficult to reach. Here too we help to set the agenda and highlight the debate about animal rights.


Democracy, Society and Social

As an active member of the Animals Alliance, you have ample opportunity to influence the work of local associations – we are a society that attaches great importance to democracy and co-determination. Through engagement with the local associations, it is possible to influence the work of the association.

Some support as members, many also choose to support the work as active. We are tied together by our interest in creating another world of animals and we work hard and dedicated to achieve that. However, we also have great focus on social events and the community. Many young animal lovers have a strong desire to meet like-minded people. The Animals Alliance is, above all, the work we carry out, also a social platform and community of interest. We meet both on the street and at workshops and social events where we simply enjoy ourselves and learn to know other young people who share much in common. We are creating a breeding ground for a strong community and many of our members have had strong friendships throughout the association of the Animals Alliance.

We want to strengthen our presence throughout Denmark so no matter where you live you can become part of a progressive movement for animal rights and meeting other peers. So if you agree with the idea of ​​animal rights and want to meet other young animal lovers, DA is just about for you. Together we change the world.

image