Dyrenes frie farm, Farm of free animals | Sanctuary Claimed

Med Dyrenes Frie Farm skal der skabes et fristed for alle slags landbrugsdyr.

Be the first to review

Foreningens dyr

På Dyrenes Frie Farm skal alle produktionsdyr være velkomne. Store som små, skal de alle have mulighed for at få et godt hjem i trygge rammer. Dette gælder grise, køer, høns, geder, får, ænder, gæs, kalkuner, m.fl.

Når dyrene først er ankommet til Dyrenes Frie Farm, skal de være der resten af deres liv, bortset fra enkelte og specielle tilfælde, hvor få dyr kan blive adopteret ud til udvalgte familier.

Ingen af de dyr, som kommer til vores sanctuary, skal udnyttes. Det vil sige, at køer, får og geder ikke skal malkes, hønsene ikke skal påvirkes kunstigt til at lægge æg, og ingen af dyrene skal slagtes.

Det er vores mål at kunne modtage dyr fra mange forskellige miljøer. Her kan bl.a. nævnes dyr, der er faldet af slagteritransporter, dyr er er undsluppet fra produktioner og dyr fra dyreværnssager, m.m.

Projektet

Vi ønsker at skabe en oase, hvor dyrene får mulighed for at udfolde deres naturlige instinkter og leve resten af deres liv i beskyttede omgivelser. Vi vil bruge besøgene til at formidle budskabet om dyr som levende, følende og intelligente væsener (EU-traktaten, § 13, ’sensitive species’).

Danmark oplever i disse år en markant stigning i antallet af dyreværnssagerDette er en foruroligende udvikling, som vi ønsker at vende. Det er vores håb, at vi gennem oplysning og uddannelse kan være med til at ændre den måde, samfundet betragter dyr på i dag.

Der findes i dag flere steder, hvor misrøgtede eller hjemløse kæledyr kan få hjælp og blive videreformidlet til nye hjem, hvorimod det kniber med at produktionsdyr som grise, høns, får og køer kan få en ny chance. Dette vil Dyrenes Frie Farm lave om på.

På Dyrenes Frie Farm vil dyrene og deres rettigheder altid komme i første række, men også energiforbrug, klima, biodiversitet, det globale samspil og ikke mindst overleveringen til næste generation vil komme til at spille en stor rolle på farmen. Derfor vil der med tiden komme naturpleje, økologisk vegansk landbrug, samt kurser, der skal sætte fokus på dyrenes vilkår (i industrien) og skabe opmærksomhed omkring deres naturlige livsudfoldelse.

 • Hvor skal gården ligge? Gården er bestemt til at ligge i Danmarks midte – Fyn.
 • Hvordan skal gården drives? Dyrenes Frie Farm er et non-profit projekt. Gården skal til daglig drives af få fastansatte som hjælpes af frivillige. Vi ønsker som udgangspunkt at holde antallet af fastansatte på et minimum, da vi i startfasen ønsker at reducere udgifter til løn. Det er vigtigt, at disse mennesker har en passion for arbejdet med dyr, og veganere foretrækkes. At drive et sanctuary kræver en kæmpe arbejdsindsats, og vi får derfor brug for masse frivillige hænder, der vil komme nogle timer hver uge og give en hånd med på gården, eller frivillige, som vil arbejde fuldtid på gården med aflønning i form af kost og logi.
 • Hvordan skal det løbe rundt? Der vil komme indtægter fra:
  – Medlemsskaber
  – Sponseringer
  – Adoptioner
  – Besøgende
  – Privat støtte
  – Indsamlinger
  – Donationer, både faste månedlige donationer, men også enkeltdonationer
  – Undervisning
  – Events
  – Udlejning af hytter/tinyhouses til kortere og længere refugieophold
 • Kan man besøge jer? Ja! Vi holder åbent så ofte som muligt, hvor I kan komme og se stedet og møde dyrene. Se mere på vores Facebook side hvor vi løbende annoncerer besøgsdage.

Association’s animals

At the Free Farm of Animals, all production animals must be welcome. Large as small, they should all have the opportunity to have a good home in a safe environment. This applies to pigs, cows, hens, goats, sheep, ducks, geese, turkeys, etc.

Once the animals have arrived at the Free Farm, they must be there for the rest of their lives, except for individual and special cases where few animals can be adopted for selected families.

None of the animals coming to our sanctuary must be exploited. That is, cows, sheep and goats should not be milked, the hens should not be artificially affected to lay eggs, and none of the animals should be slaughtered.

It is our goal to be able to receive animals from many different environments. Here you can are animals that have fallen from slaughter transports, animals escaped from productions and animals from animal welfare cases, etc.

The project

We want to create an oasis where animals get the opportunity to unfold their natural instincts and live the rest of their lives in a protected environment. We will use the visits to convey the message of animals as living, emotional and intelligent creatures (EU 13, sensitive species).In these years Denmark is experiencing a significant increase in the number of animal welfare cases. This is a worrying development that we want to reverse. It is our hope that through education and education we can change the way society views animals today.Today there are several places where unaccompanied or homeless pets can get help and be redirected to new homes, whereas it pimples that production animals such as pigs, chickens, sheep and cows can get another chance. This will transform the Free Farm of the Animals.At the Free Farm of Animals, animals and their rights will always come first, but also energy consumption, climate, biodiversity, global interaction and, not least, the transfer to the next generation will play a major role in the farm. Therefore, nature conservation, organic vegan agriculture and courses will focus on the conditions of the animals (in the industry) and raise awareness about their natural life.    Where should the farm be?

The farm is destined to be in Denmark’s center – Funen.

How should the farm be run? The Animals Free Farm is a nonprofit project. The farm is run daily by a few permanent employees who are assisted by volunteers. In principle, we want to keep the number of permanent employees to a minimum, as we in the start-up phase want to reduce the cost of pay. It is important that these people have a passion for working with animals, and vegans are preferred. Driving a sanctuary requires a lot of work and we need lots of volunteer hands that will come a few hours each week and give a hand on the farm or volunteers who want to work full time at the farm with remuneration in the form of diet and lodging.

How is it going to run around?

There will be revenue from:
– Membership
– Sponsorship
– Adoptions
– Visitor
– Private support
– Collections
– Donations, both regular monthly donations, but also donations
– Education
– Events
– Rental of cabins / tiny houses for short and long stays


Can you visit us?

Yes! We stay open as often as possible, where you can come and see the place and meet the animals. See more on our Facebook page where we regularly announce visits.